38,000
wHw
1K 24m2
45,000
wHw
1LDK 28.16m2
36,000
wHw
1K 25.13m2
swHw AP 1K swHw AP 1LDK swHw AP 1K
32,000
wHw
1K 18.83m2
35,000
wHw
1K 22.9m2
37,000
wHw
1K 24.5m2
swHw AP 1K swHw AP 1K swHw AP 1K